به نام خدا

آموزش   مثال ها | اطلاعات پایه | فوت وفن ها | پیوندها

Examples > Digital I/O

Button

کلید فشاری یا سوییچ در زمان فشرده شدن، دو نقطه در مدار را به یکدیگر وصل می کند. این مثال، زمانی که کلید را فشار می دهید، LED موجود روی برد را که به پین 13 متصل است، روشن می کند.

سخت افزار

 • برد آردوینو
 • کلید یا سوییچ دو وضعیتی
 • یک مقاومت 10 کیلو اهمی
 • برد بورد
 • سیم برد بوردی

مدار

این تصویر با استفاده از نرم افرار Fritzing ایجاد شده است. برای مثال های بیشتر مدار به صفحه پروژه های Fritzing مراجعه کنید.

3 عدد سیم را به برد آردوینو وصل کنید. دوسیم اول را، یعنی سیم قرمز و مشکی، به دو ردیف بلند عمودی در کناره ی برد بورد وصل کنید تا دسترسی به 5 ولت و زمین را تأمین کنید. سومین سیم از پین دیجیتال 2 به یکی از پایه های کلید فشاری وصل می شود. همان پایه کلید را از طریق یک مقاومت pull down به زمین وصل کنید (در اینجا 10 کیلو اهمی). پایه ی دیگر کلید را به ولتاژ 5 وصل کنید.

وقتی دکمه های فشاری باز(فشرده نشده) هستند، هیچ ارتباطی بین دو پایه کلیدهای فشاری وجود ندارد، بنابراین پین (با مقاومت pull down) به زمین وصل می شود و ما آن را به عنوان LOW می خوانیم. وقتی کلید بسته (فشرده) شود، بین دو پایه خودش ارتباطی ایجاد می کند، یعنی پین به 5 ولت وصل می شود؛ بنابراین ما پین را به عنوان HIGH می خوانیم.

همچنین شما می توانید مدار را با یک مقاومت PullUp به صورت مخالف این شیوه ببندید. در این حالت، ورودی مدار HIGH است و زمانی که کلید فشرده می شود، به حالت LOW می رود. بنابراین، رفتار اسکچ نیز معکوس خواهد شد. به این صورت که LED به طور عادی روشن است و با فشردن کلید، خاموش می شود.

اگر شما پین ورودی/خروجی دیجیتال را از همه چیز قطع کنید، LED ممکن است بطور بی قاعده چشمک بزند. این مسئله به این دلیل است که ورودی شناور است. این بدان معناست که مقدار LOW و HIGH را به طور تصادفی بر می گرداند. به همین دلیل است که به یک مقاومت Pull-down یا pull-up در مدار نیاز است.

شماتیک:

برای بزرگ شدن تصویر روی آن کلیک کنید.

کد

/*
  Button
 
 Turns on and off a light emitting diode(LED) connected to digital 
 pin 13, when pressing a pushbutton attached to pin 2.
 
 
 The circuit:
 * LED attached from pin 13 to ground
 * pushbutton attached to pin 2 from +5V
 * 10K resistor attached to pin 2 from ground
 
 * Note: on most Arduinos there is already an LED on the board
 attached to pin 13.
 
 
 created 2005
 by DojoDave
 modified 30 Aug 2011
 by Tom Igoe
 
 This example code is in the public domain.
 
 http://www.arduino.cc/en/Tutorial/Button
 */


// constants won't change. They're used here to
// set pin numbers:
const int buttonPin = 2;     // the number of the pushbutton pin
const int ledPin =  13;      // the number of the LED pin

// variables will change:
int buttonState = 0;         // variable for reading the pushbutton status

void setup() {
  // initialize the LED pin as an output:
  pinMode(ledPin, OUTPUT);     
  // initialize the pushbutton pin as an input:
  pinMode(buttonPin, INPUT);    
}

void loop(){
  // read the state of the pushbutton value:
  buttonState = digitalRead(buttonPin);

  // check if the pushbutton is pressed.
  // if it is, the buttonState is HIGH:
  if (buttonState == HIGH) {    
    // turn LED on:   
    digitalWrite(ledPin, HIGH); 
  }
  else {
    // turn LED off:
    digitalWrite(ledPin, LOW);
  }
}

به لینک های زیر مراجعه کنید:

 • pinMode()
 • digitalWrite()
 • digitalRead()
 • if()
 • else()

 • BareMinimum -حداقل کدی که جهت آغاز یک برنامه آردوینو مورد نیاز است.
 • DigitalReadSerial - یک سوییچ را خوانده و وضعیت آن را به عنوان خروجی، در محیط Serial Monitor نرم افزار آردوینو چاپ کنید.
 • Blink - یک LED را روشن و خاموش کنید.
 • Debounce - وضعیت یک دکمه فشاری که نویزگیری شده را بخوانید.
 • Button State Change -شمارش تعداد فشرده شدن یک دکمه.