به نام خدا

آموزش مثال ها | اطلاعات پایه | فوت وفن ها | پیوندها

Examples > Analog I/O

Fading

با استفاده از تابع analogWrite() می توانیم کم نور یا پر نور کردن یک LED را نشان دهیم. AnalogWrite جهت روشن و خاموش کردن بسیار سریع یک پین دیجیتال برای ایجاد افکت کم نور کردن از pulse width modulation (PWM) استفاده می کند.

سخت افزار مورد نیاز

 • برد آردوینو
 • برد بورد
 • یک LED
 • یک مقاومت 220 اهمی

مدار

از طریق یک مقاومت 220 اهمی، آنود(پایه بلندتر و مثبت)LED تان را به پین دیجیتال خروجی 9 روی آردوینو وصل کنید. کاتود (پایه کوتاه تر و منفی) را مستقیم به زمین وصل کنید.

برای بزرگ شدن تصویر روی آن کلیک کنید.

شماتیک

برای بزرگ شدن تصویر روی آن کلیک کنید.

این تصویر با استفاده از نرم افرارFritzingایجاد شده است. برای مثال های بیشتر مدار به صفحه پروژه های Fritzing مراجعه نمایید.

کد

بعد از معرفی کردن پین 9 به ledPin، کار شما در تابع setup() تمام می شود.

تابع analogWrite() که شما در تابع Loop()  کدتان استفاده خواهید کرد به دو آرگومان نیاز دارد: یکی برای اینکه به تابع بگویید که روی کدام پین نوشته شود، و دیگری مقدارPWM ی که قرار است نوشته شود.

برای کم نور یا پر نورکردن یک LED ، به تدریج مفدار PWM شما از صفر(تمام بیت ها خاموش) به 255(تمام بیت ها روشن) افزایش می یابد، و بعد یک بار دیگر به مقدار صفر برمی گردد تا چرخه کامل شود. در برنامه ی آردوینو زیر، مقدار PWM با استفاده از متغیری به نام brightness تنظیم می شود. هر بار در Loop()، توسط مقدار متغیر fadeAmount افزایش می یابد.

اگر brightness در یکی از کران های مقدارش باشد (صفر یا 255) آنگاه fadeAmount به مقدار معکوس آن تغییر می کند. به عبارتی دیگر اگر fadeAmount حاوی مقدار 5 باشد، در این مرحله به 5- تبدیل می شود، اگر 5- باشد به 5 تبدیل می شود. بار بعد در Loop()  این تغییر باعث می شود که brightness جهت را نیز تغییر دهد.

analogWrite() می تواند به سرعت مقدار PWM را تغییر دهد، بنابراین تأخیر در پایان برنامه سرعت پر نور یا کم نور شدن را کنترل می کند. تغییر مقدار تأخیر را تست کنید و ببینید که چطور برنامه تغییر می کند.

/*
 Fade
 
 This example shows how to fade an LED on pin 9
 using the analogWrite() function.
 
 This example code is in the public domain.
 */


int led = 9;           // the pin that the LED is attached to
int brightness = 0;    // how bright the LED is
int fadeAmount = 5;    // how many points to fade the LED by

// the setup routine runs once when you press reset:
void setup()  {
  // declare pin 9 to be an output:
  pinMode(led, OUTPUT);
}

// the loop routine runs over and over again forever:
void loop()  {
  // set the brightness of pin 9:
  analogWrite(led, brightness);   

  // change the brightness for next time through the loop:
  brightness = brightness + fadeAmount;

  // reverse the direction of the fading at the ends of the fade:
  if (brightness == 0 || brightness == 255) {
    fadeAmount = -fadeAmount ;
  }    
  // wait for 30 milliseconds to see the dimming effect   
  delay(30);                           
}


به لینک های زیر مراجعه کنید:

 • setup()
 • loop()
 • analogWrite()
 • int
 • for
 • PWM

 • BareMinimum: حداقل کدی که جهت آغاز یک برنامه آردوینو مورد نیاز است.
 • Blink: یک LED را روشن و خاموش کنید.
 • DigitalReadSerial: یک سوییچ را خوانده و وضعیت آن را به عنوان خروجی، در محیط Serial Monitor نرم افزار آردوینو چاپ کنید.
 • AnalogReadSerial: مقدار یک پتانسیومتر را خوانده و وضعیت آن را به عنوان خروجی در Serial Monitor نرم افزار چاپ کنید.
 • Fade: استفاده از خروجی آنالوگ را برای کم نور کردن یک LED نشان می دهد.
 • ReadAnalogVoltage: مقدار یک ورودی آنالوگ را خوانده و ولتاژ را در Serial Monitor چاپ می کند.